Nucu at Home - Yleiset Toimitusehdot

Päivitetty: 23/9/2022

1. Soveltamisala

Näitä Nucu Oy:n (”Nucu”) yleisiä palveluehtoja sovelletaan kaikkiin Nucun
asiakkailleen (”Asiakas”) toimittamiin palveluihin siltä osin kuin Osapuolten
välillä ei ole erikseen kirjallisesti toisin sovittu.

2. Määritelmät

a. ”Osapuolet” tarkoittaa Nucua ja Asiakasta yhdessä, ”Osapuoli” Nucua tai Asiakasta erikseen.

b. "Palveluilla” tarkoitetaan Nucun Asiakkaan käyttöön tarjoamia Laitteita ja menetelmiä sekä niihin liittyviä palveluita.

c. "Laite” tarkoittaa Nucun kehittämää ja omistamaa laitetta, kuten Nucu Multisensory Baby Sleep Padia, ja siihen liittyviä tarvikkeita, joka on osana Palvelua lainattu Asiakkaan käyttöön.

d. "Käyttöaika” tarkoittaa aikaa, jona Palvelut ovat Asiakkaan käytössä.

e. "Loppukäyttäjä” tarkoittaa Palveluja hyödyntävää Asiakkaan asiakasta tai muuta loppukäyttäjää.

f. "Toimeksianto” tarkoittaa Asiakkaalle tarjottavaa Palvelua, jonka Nucu toimittaa Asiakkaalle Tilaussopimuksen perusteella.

g. "Tilaussopimus” tarkoittaa Asiakkaan ja Nucun välistä Toimeksiantoa koskevaa sopimusta, jossa määritellään Toimeksiannon sisältö ja toimitus- sekä myyntiehdot.

3. Sopimus

Nucun Asiakkaalle toimittamien Palveluiden tarkempi sisältö määritellään kirjallisesti erikseen tässä dokumentissa. Palveluiden sisältö voidaan määritellä myös sähköpostitse. Nucun ja Asiakkaan välinen sopimus Palvelun toimittamisesta tulee Nucua ja Asiakasta sitovasti voimaan, kun Asiakas on kirjallisesti tai sähköpostitse hyväksynyt Nucun Toimeksiantoa koskevan asiakirjan tai Osapuolet ovat Tilaussopimuksella taikka muuten sopineet Palvelun toimittamisesta.

4. Palvelun sisältö ja toimitus

Palvelu sisältää Laitteiden käyttöoikeuden sekä niiden päivitykset, huollot ja ylläpidon. Lisäksi Palveluun sisältyy asiakastuki. Laitteiden täysi omistusoikeus säilyy yksinomaisesti Nucu Oy:llä.

Laitteet toimitetaan Asiakkaalle Tilaussopimuksessa tai muutoin Osapuolten kesken sovitulla
tavalla. Nucu maksaa Laitteiden lähetyksen ja palautuksen, paitsi jos Asiakas laiminlyö Asiakkaan velvollisuuksia (kohta 6. Asiakkaan velvollisuudet), jolloin Asiakas on velvollinen toimittamaan Laitteet Nuculle omakustanteisesti. Vastuu Laitteista ja niiden käytöstä siirtyy Asiakkaalle, kun Laitteet on toimitettu Asiakkaalle.

5. Nucun velvollisuudet

Nucun velvollisuutena on mahdollistaa Palvelun ja Laitteiden käyttö sovitun Käyttöajan. Tämä Nucun velvollisuus sisältää Laitteiden toimittamisen Nucun määrittelemällä tavalla Asiakkaalle sekä Palvelun ja Laitteiden käyttömahdollisuuden jatkuvan ylläpitämisen koko sovitun Käyttöajan.

Nucun velvollisuutena on toimittaa asianmukainen käyttöohjeistus Asiakkaan saataville. Lisäksi Nucun on tarvittaessa annettava Asiakkaalle Palvelun käyttöön liittyvää opastusta ja asiakastukea. Ellei Osapuolten kesken kirjallisesti toisin sovita, asiakastukea tarjotaan normaalin työajan puitteissa eikä se sisällä opastusta tai muuta asiakastukea suoraan Loppukäyttäjille.

6. Asiakkaan velvollisuudet

Asiakas on Käyttöaikana velvollinen huolehtimaan toimitetuista Laitteista asianmukaisesti. Tämä Asiakkaan velvollisuus sisältää muun muassa Laitteiden asianmukaisesta säilytyksestä ja puhtaanapidosta huolehtimisen.

Asiakas vastaa siitä, että Laitteita käytetään ainoastaan niitä koskevien käyttöohjeiden mukaisesti. Asiakkaan tulee huolehtia siitä, että Loppukäyttäjät on asianmukaisesti perehdytetty Palvelun ja Laitteen käyttöön. Käyttöaikana Asiakas vastaa kaikista Laitteen huolimattomasta, virheellisestä tai käyttöohjeen vastaisesta käytöstä Loppukäyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuneista vahingoista.

Sopimuksen päättyessä Asiakkaan tulee luovuttaa kaikki Laitteet Nuculle asianmukaisessa
kunnossa. Asiakkaalla ei ole oikeutta huoltaa Laitetta tai tehdä siihen mitään muutoksia, eikä luovuttaa tai myydä Laitetta ilman Nucun kirjallista hyväksyntää. Mikäli Laite Käyttöaikana vioittuu, vaurioituu, tuhoutuu tai katoaa Laitteen huolimattoman tai käyttöohjeen vastaisen käytön tai säilytyksen vuoksi, on Asiakas velvollinen korvaamaan siitä aiheutuneet vahingot täysimääräisesti Nuculle, ellei Osapuolten kesken toisin kirjallisesti sovita.

7. Vastuu virheistä

Nucu vastaa siitä, että toimitetut Laitteet toimivat suunnitellulla tavalla ja että niissä ei ole materiaali- tai valmistusvirheitä. Mikäli Asiakas epäilee Laitteen olevan virheellinen, tulee Asiakkaan ilmoittaa siitä viipymättä kirjallisesti Nuculle ja kuvattava ilmoituksessaan epäilty virheellisyys sekä sen mahdolliset aiheuttajat. Mikäli epäiltyä virheellisyyttä ei voida selvittää
Palveluun sisältyvän asiakastuen avustuksella Asiakkaan toimesta, virheelliseksi epäilty Laite tulee toimittaa Nucun kustannuksella Nucun tarkastettavaksi ja tutkittavaksi. Nucun ainoana velvollisuutena on kohtuullisessa ajassa korjata virheellinen Laite tai vaihtaa se virheettömään.

8. Sopimuksen voimassaolo

Sopimus Palvelun toimittamisesta on voimassa toistaiseksi. Asiakkaalla, sekä Nuculla on oikeus irtisanoa sopimus välittömin vaikutuksin milloin tahansa. Sopimuksen päätyttyä Asiakas on velvollinen palauttamaan Nucun toimittamat Laitteet ja Lisävarusteet viipymättä Postiin, käyttämällä Nuculta saatuja palautusohjeita.

9. Laskutus ja maksuehdot

Palvelu ei ole Asiakkaalle maksullinen. Nucu kustantaa Laitteiden lähetyksestä, sekä Laitteiden palautuksesta aiheutuvat kulut silloin, kun palautus toteutetaan Nuculta saatujen ohjeiden mukaisesti.

10. Muut ehdot

10.1. Henkilötiedot ja käyttötiedot

Nucu ei Palvelua toimittaessaan käsittele mitään henkilötietoja Asiakkaan lukuun. Asiakkaan tulee huolehtia siitä, ettei Loppukäyttäjien henkilötietoja toimiteta Nuculle. Mikäli Asiakas haluaa sisällyttää Palveluun Asiakkaan lukuun tapahtuvaa henkilötietojen käsittelyä, tulee siitä sopia Osapuolten kesken erillisellä kirjallisella sopimuksella.

Nucu kerää Laitteeseen sisältyvää ohjelmistoa tai muuta menetelmää hyödyntäen Laitteisiin liittyvää anonyymiä käyttötietoa, jota ei voida yhdistää suoraan eikä välillisesti Loppukäyttäjään. Sanottua anonyymiä käyttötietoa käytetään Palvelun ja Laitteiden kehittämiseen ja markkinointiin.

10.2. Referenssioikeus

Nuculla on oikeus yksilöidä Asiakas Nucun asiakkaana, käyttää Asiakkaan nimeä omassa
markkinoinnissaan sekä muissa vastaavissa yhteyksissä.

10.3. Sopimuksen siirto

Osapuolilla ei ole oikeutta siirtää sopimusta ilman toisen Osapuolen kirjallista suostumusta. Tästä poiketen Nuculla on kuitenkin liiketoimintakaupan tai muun yritysjärjestelyn yhteydessä oikeus siirtää sopimuksen mukaiset oikeutensa ja velvollisuutensa edellyttäen, että siirronsaaja sitoutuu sopimuksen ehtoihin.

10.4. Vastuunrajoitus

Nucu toimittaa Palvelun ja mahdollistaa Laitteiden käytön sellaisenaan eikä myönnä mitään nimenomaisesti ilmaistuja takuita tai sitoumuksia Palvelun tai Laitteen sopivuudesta johonkin tiettyyn käyttötarkoitukseen.

Nucun korvausvelvollisuus Asiakkaalle, Loppukäyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle mistä tahansa Palveluun liittyvästä kulusta, vastuusta, vahingosta tai hinnanalennuksesta on enintään Asiakkaan kyseisen Toimeksiannon perusteella vastuun perusteena olevaa tekoa tai laiminlyöntiä edeltä-neiden kahden (2) kuukauden aikana Palvelusta suorittamien maksujen arvonlisäveroton määrä. Nucu ei ole missään tilanteessa vastuussa Asiakkaan välillisistä tai epäsuorista vahingoista, kuluista tai menetyksistä. Vastuunrajoitukset eivät koske vahinkoa, joka on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella.

10.5. Ylivoimainen este – Force Majure

Kumpikaan Osapuoli ei vastaa viivästyksistä tai vahingoista, jotka johtuvat Osapuolen tai sen alihankkijoiden vaikutus-mahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota Osapuolen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia Osapuoli ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää.

Osapuolen on viipymättä kirjallisesti ilmoitettava ylivoimaisesta esteestä toiselle Osapuolelle, samoin kuin esteen lakkaamisesta.

11. Erimielisyyskien ratkaiseminen ja lainvalinta

Sopimukseen ja sen tulkintaan sovelletaan Suomen lakia pois lukien kuitenkin ne mahdolliset lainvalinta- tai viittaussäännökset, jotka johtaisivat toisen maan lain soveltamiseen.

Sopimusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan aina ja ensisijaisesti keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvottelut eivät johda sovinnolliseen lopputulokseen, niin sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan nopeutetussa välimiesmenettelyssä yhden (1) välimiehen toimesta Helsingissä Keskuskauppakamarin välimieslautakunnan sääntöjä noudattaen. Välimiesmenettelyn kieli on suomi ja paikka on Helsinki. Edellä sanotusta poiketen Nucu voi halutessaan viedä Asiakkaan maksuvelvollisuutta koskevan asian kotipaikkansa alioikeuden ratkaistavaksi.